Vi analyserer livet på landet og i provinsbyen – for strategisk tænkning kræver et åbningstræk 

Virkningsfulde initiativer bygger på en solid analyse af hverdagslivet på landet, i landsbyen og i provinsbyen. Stiller du krav til kvaliteten af dit beslutningsgrundlag ved at sikre høj kvalitet i dataindsamlings- og analysemetoderne, bliver analyser et sikkert værktøj. Et værktøj, der kan pege på, hvor der er potentialer og handlingsrum til næste træk, der kan styrke den lokale udvikling. 

SeTilSiden har fokus på den sociale dimension af byrum, fællesskaber og lokale initiativer.  Vi er metodisk stærke i brugen af kvalitative metoder (f.eks. interview, fokusgrupper og observationer) og har en stor erfaring med koblingen mellem viden fra kvantitative metoder (f.eks. spørgeskemabaserede eller register-data) og viden baseret på kvalitative metoder.


SeTilSiden udarbejder analyser af…

  • Lokalområdets potentialer for at skabe en tilknytning, der giver en aktiv brug af byen, bygninger og offentlige områder. F.eks. kan vi foretage analyse af behov for byrum, opholdsmuligheder, fysiske faciliteter og muligheder for fler-bruger løsninger af bygninger.  
  • Typer af hverdagsliv, hvor de finder sted og hvilke værdier, der er kernen i dét gode hverdagsliv, der udfolder sig netop i det enkelte lokalområde. F.eks. kan vi med kvalitative metodikker kortlægge, hvordan hverdagslivet fungerer i lokalområdet og derved pege på hvilke indsatsområder, der kan udvikles og i hvilke retninger for at understøtte bosætning, erhvervsudvikling eller by- og områdeprofiler
  • Sammenhængen mellem samfundsmæssige udviklinger, tendenser og strukturer og det lokal hverdagsliv. F.eks. kan vi foretage analyser af hvordan rumlige muligheder for hverdagslivet bedst anvendes i bymidten, på kultur- og fritidsområdet eller som bidrag til byplanlægningen.

Eksempler på analyseopgaver i landdistrikt og provinsby

Landsbyklyngen Landet Mellem Byerne

Dialoger med Lokalsamfund for Skanderborg Kommune

Levedygtige Landsbyer – hele livet