Evaluering af politikker, strategier og initiativer – fordi det er vigtigt at vide, hvad man skal handle på.

Projekter og politiske styringsredskaber (som strategier og politikker) sætter en retning i samarbejdet med kommunens brugere og borgere.

Evaluering midtvejs, ved afslutning og forud for udarbejdelse af nye politikker og strategier giver input til, hvad der skal gøres mere af og hvordan nogle ting kan gøres anderledes. Det er et værdiskabende værktøj, når ambitionen er, at skabe en stærk, lokal udvikling. 

SeTilSiden foretager evaluering af strategier, politikker, steders sociale infrastruktur, kortvarige initiativer og større projekter, der har indflydelse på by- og hverdagslivet i provinsbyer og landdistrikter. Evaluering er både et godt administrativt som politisk værktøjer til at udpege næste skridt.

Evaluering er et godt redskab til involvering af brugere og borgere som deltagere i interview, fokusgrupper eller til besvarelse af spørgeskemaer. Det skaber en fælles viden og et fælles ståsted at handle ud fra. 


SeTilSiden evaluerer for at finde svare på…

Politikker og strategier

  • Hvordan fungerer de som ramme for samarbejdet mellem kommunens administration, politikere og borgere/ brugere? 
  • Hvordan hænger den politiske rammesætning sammen med den faktiske udfoldelse af f.eks. fritids- og kulturaktiviteterne, erhvervsudvikling, bosætningen og dét, der er i fokus lokalt? 
  • Hverdagslivets byrum og steder – den sociale infrastruktur
  • Hvordan udfolder det sociale liv sig på lokalområdets steder, som f.eks. på pladser, torve, stier, kvarterer? 
  • Hvordan fungerer byrumsinventar og andre byggede elementer, hvor de er placeret? 
  • Hvilken anvendelse finder – eller finder ikke – sted? 

Projekter 

  • Hvordan fungerede samarbejdet mellem projektpartnere ud fra de udstukne rammer? 
  • Hvordan passer projektets mål med virkeligheden, kunne de opnås og var de relevante?
  • Hvad skete der med tænkningen i og omkring projektet, da det blev sat i spil i virkeligheden?

Eksempler på evalueringsopgaver for kommuner

Evalueringen af landdistriktspolitik

Evaluering af kultur- og fritidspolitikken

Evaluering af beboerprocessen